Quá trình phiên mã ở vi khuẩn E Coli xảy ra trong

Câu hỏi: Quá trình phiên mã ở vi khuẩn E Coli xảy ra trong

A. Riboxom
B. Tế bào chất
C. Ti thể
D. Nhân tế bào

Đáp án B: Quá trình phiên mã ở vi khuẩn E Coli xảy ra trong tế bào chất

Giải thích: Ở vi khuẩn chưa có nhân hoàn chỉnh, mới có vùng nhân -> Quá trình phiên mã ở vi khuẩn E Coli xảy ra trong tế bào chất.