Đối với đất ở miền núi phải bảo vệ bằng cách

Câu hỏi: Đối với đất ở miền núi phải bảo vệ bằng cách

A. Đẩy mạnh du canh, bảo vệ vốn rừng

B. Nâng cao hiệu quả sử dụng, có chế độ canh tác hợp lí

C. Tăng cường bón phân, cải tạo thích hợp theo từng loại đất

D. Áp dụng tổng thể các biện pháp thủy lợi, canh tác nông – lâm

Đáp án B.

Đối với đất ở miền núi phải bảo vệ bằng cách: Nâng cao hiệu quả sử dụng, có chế độ canh tác hợp lí.