Có mấy phương pháp bảo quản nông sản

Câu hỏi: Có mấy phương pháp bảo quản nông sản

A. 3

B. 4

C. 5

D. 6

Đáp án A.

Có 3 phương pháp để bảo quản nông sản gồm: bảo quản thông thoáng, bảo quản kín và bảo quản lạnh (SGK Công nghệ 7 trang 48).