Dịch mã là quá trình tổng hợp

Dịch mã là quá trình tổng hợp prôtêin, trong đó các tARN mang các axit amin tương ứng đặt đúng vị trí trên mARN trong ribôxôm để tổng hợp nên chuỗi pôlipeptit.

Quá trình dịch mã có thể chia thành hai gian đoạn là hoạt hóa axit amin và tổng hợp chuỗi pôlipeptit.

Câu hỏi: Dịch mã là quá trình tổng hợp nên phân tử:

A. Prôtêin.

B. mARN.

C. ADN.

D. tARN.

Đáp án A: Dịch mã là quá trình tổng hợp prôtêin.