Con người có thể định lượng được các sự vật và hiện tượng tự nhiên dựa trên kỹ năng nào

Con người có thể định lượng được các sự vật và hiện tượng tự nhiên dựa trên kĩ năng nào?

A. Kĩ năng quan sát, phân loại.

B. Kĩ năng liên kết tri thức.

C. Kĩ năng dự báo.

D. Kĩ năng đo.

Đáp án D.

Dựa vào kĩ năng đo con người có thể định lượng được các sự vật và hiện tượng tự nhiên.