Có mấy phương pháp chế biến thức ăn vật nuôi

Câu hỏi: Có mấy phương pháp chế biến thức ăn vật nuôi

A. 2

B. 3

C. 4

D. 5

Đáp án B.

Có 3 phương pháp chế biến thức ăn vật nuôi là:

– Phương pháp vật lý

– Phương pháp hóa học

– Phương pháp vi sinh học – SGK Công nghệ 7 trang 104.