Dưới thời Bắc thuộc Nho giáo ảnh hưởng như thế nào đối với nước ta

Câu hỏi: Dưới thời Bắc thuộc Nho giáo ảnh hưởng như thế nào đối với nước ta

A. Trở thành quốc giáo
B. Trở thành tư tưởng chính thống
C. Ảnh hưởng đến một số vùng trung tâm châu, quận
D. Không hề ảnh hưởng gì cả

Đáp án C.

Dưới thời Bắc thuộc Nho giáo ảnh hưởng đến một số vùng trung tâm châu, quận của nước ta (Mục 2, bài 15 trang 81,82, SGK Lịch sử 10).