Kinh tế tư nhân có cơ cấu bao gồm

Câu hỏi: Kinh tế tư nhân có cơ cấu bao gồm

A. Kinh tế cá thể, tiểu chủ và kinh tế tư bản tư nhân

B. Kinh tế cá thể, tiểu chủ và kinh tế tập thể

C. Kinh tế tư bản tư nhân và tư bản nhà nước

D. Kinh tế tập thể và kinh tế có vốn đầu tư nước ngoài

Đáp án A.

Kinh tế tư nhân có cơ cấu bao gồm kinh tế cá thể, tiểu chủ và kinh tế tư bản tư nhân.