Có mấy nguyên lý cơ bản phòng trừ tổng hợp dịch hại cây trồng

Câu hỏi: Có mấy nguyên lý cơ bản phòng trừ tổng hợp dịch hại cây trồng

A. 3
B. 4
C. 5
D. 6

Đáp án B.

Có 4 nguyên lí cơ bản phòng trừ tổng hợp dịch hại cây trồng:

– Trồng cây khoẻ.
– Bản tồn thiên địch.
– Phát hiện sâu, bệnh kịp thời.
– Nông dân trở thành chuyên gia: nắm được kiến thức, vận dụng được vào thực tiễn sản xuất mà còn có khả năng phổ biến cho người khác áp dụng.