Các nguyên tử trong một chu kì có đặc điểm chung nào sau đây

Câu hỏi: Các nguyên tử trong một chu kì có đặc điểm chung nào sau đây

A. Số lớp electron
B. Điện tích hạt nhân
C. Khối lượng nguyên tử
D. Số electron lớp ngoài cùng

Đáp án A.

Các nguyên tố có cùng số lớp electron được xếp vào cùng 1 chu kỳ.