Trong lịch sử chống giặc ngoại xâm của dân tộc ta trận Chi Lăng Xương Giang diễn ra năm nào

Câu hỏi: Trong lịch sử chống giặc ngoại xâm của dân tộc ta trận Chi Lăng – Xương Giang diễn ra năm nào

A. Năm 1426
B. Năm 1427
C. Năm 1428
D. Năm 1429

Đáp án B.

Trong lịch sử chống giặc ngoại xâm của dân tộc ta, trận Chi Lăng, Xương Giang diễn ra năm 1427.