Biểu hiện nào dưới đây không phải là phủ định siêu hình

Câu hỏi: Biểu hiện nào dưới đây không phải là phủ định siêu hình

A. Con người đốt rừng

B. Gió bão làm cây đổ

C. Người nông dân xay hạt lúa thành gạo ăn

D. Người tối cổ tiến hóa thành người tinh khôn

Đáp án D.

Người tối cổ tiến hóa thành người tinh khôn không phải là biểu hiện của phủ định siêu hình, mà là biểu hiện của phủ định biện chứng, là kết quả của quá trình tiến hóa.