Đông Nam Bộ có thể phát triển nhanh không phải là nhờ

Câu hỏi: Đông Nam Bộ có thể phát triển nhanh không phải là nhờ

A. Nền nông nghiệp tiên tiến nhất
B. Gần nhiều vùng giàu tiềm năng
C. Gần trung tâm các nước Đông Nam Á
D. Là trung tâm kinh tế phía Nam

Đáp án A.

Đông Nam Bộ có thể phát triển nhanh là nhờ Đông Nam Bộ là trung tâm kinh tế phía Nam, gần nhiều vùng giàu tiềm năng như Tây Nguyên, Đồng bằng sông Cửu Long và gần như là trung tâm các nước Đông Nam Á.