Trong cơ cấu kinh tế thì cơ cấu nào sau đây là quan trọng nhất

Câu hỏi: Trong cơ cấu kinh tế thì cơ cấu nào sau đây là quan trọng nhất

A. Cơ cấu lãnh thổ

B. Cơ cấu vùng kinh tế

C. Cơ cấu thành phần kinh tế

D. Cơ cấu ngành kinh tế

Đáp án D.

Theo SGK GDCD 11 trang 9 thì cơ cấu kinh tế là tổng thể mối quan hệ hữu cơ, phụ thuộc và quy định lẫn nhau cả về quy mô, và trình độ giữa các ngành kinh tế, các thành phần kinh tế, các vùng kinh tế. Trong các cơ cấu kinh tế của nền kinh tế thì cơ cấu kinh tế ngành là quan trọng nhất.