Chương trình bảng tính ngoài chức năng tính toán còn có chức năng

Câu hỏi: Chương trình bảng tính ngoài chức năng tính toán còn có chức năng

A. Tạo trò chơi.

B. Tạo biểu đồ.

C. Tạo video.

D. Tạo nhạc.

Đáp án B.

Giải thích: Chương trình bảng tính là phần mềm giúp ghi lại và trình bày thông tin dưới dạng bảng, có thể thực hiện các tính toán phức tạp hoặc biểu diễn các dữ liệu bằng biểu đồ.