Điều kiện tự nhiên và phương thức gắn bó cư dân cổ đại phương Đông trong công việc

Câu hỏi: Điều kiện tự nhiên và phương thức gắn bó cư dân cổ đại phương Đông trong công việc là

A. khai phá đất đai, trị thủy, làm thủy lợi.

B. chăn nuôi đại gia súc.

C. buôn bán đường biển.

D. sản xuất thủ công nghiệp.

Đáp án A.

Giải thích: Điều kiện tự nhiên ở gần các con sông lớn với phương thức kinh tế nông nghiệp đã gắn bó cư dân cổ đại phương Đông trong công việc khai phá đất đai, trị thủy, làm thủy lợi.