Ý nào không phản ánh đúng đặc điểm của nhà nước chuyên chế cổ đại

Câu hỏi: Ý nào không phản ánh đúng đặc điểm của nhà nước chuyên chế cổ đại?

A. Xuất hiện đầu tiên trong lịch sử.

B. Do vua đứng đầu có quyền lực tối cao.

C. Giúp việc cho vua là bộ máy hành chính quan liêu.

D. Nho giáo là hệ tư tưởng chính thống.

Đáp án D.

Đặc điểm Nho giáo là hệ tư tưởng chính thống là đặc điểm của nhà nước phong kiến Trung Quốc thời kì Trung đại. Việt Nam chịu ảnh hưởng ở đa số các triều đại trong quá trình tồn tại từ thế kỉ X đến thế kỉ XIX.