Cập nhật đáp án thi môn Tiếng Anh THPT Quốc Gia 2019 tất cả các mã đề

Chiều 26/6, thí sinh làm bài thi trắc nghiệm môn Tiếng Anh, thời gian 60 phút. Nhiều em cho biết đề thi có 4, 5 câu khó ở phần từ vựng, còn lại cơ bản “dễ thở”.

Bài giải mã đề 417:

 1 – C 2 – D 3 – C 4 – A 5 – B
 6 – B 7 – B 8 – A 9 – A 10 – D
11 – C 12 – A 13 – A 14 – C 15 – D
16 – A 17 – C  18 – A 19 – C 20 – D
21 – D 22 – C  23 – D  24 – A 25 – C
26 – D 27 – B 28 – A 29 – B 30 – A
31 – 32 – C  33 – B  34 – B 35 – C
 36 – B  37 – D 38 – C  39 – D 40 – D
41 – D  42 –  43 – C  44 – B  45 – C
 46 – D  47 – D  48 – B 49 – D  50 – B

Mã đề 408

 1 – D 2 – D 3 – D 4 – A 5 – D
 6 – C 7 – D 8 – B 9 – C 10 – B
11 – A 12 – A 13 – B 14 – C 15 – C
16 – B 17 –   18 – B 19 – C 20 – A
21 – A 22 – C  23 – B  24 – B 25 – B
26 – A 27 – C 28 – A 29 – C 30 – C
31 – 32 – C  33 – C  34 – C 35 – B
 36 – B  37 – C 38 – A  39 – B 40 – A
 41 – A  42 – C  43 – B  44 – B  45 – A
 46 – C  47 – A  48 – A  49 – A 50 – C

Đề thi môn Tiếng Anh, mã 417 như sau: