Cập nhật đáp án thi môn Giáo dục Công dân THPT Quốc Gia 2019 tất cả các mã đề

Đề thi và đáp án Kỳ thi THPT Quốc gia năm 2019 – Giáo dục Công dân

Theo quy chế kỳ thi THPT Quốc gia 2019, nội dung bài thi sẽ nằm trong chương trình lớp 11 và 12, giống với năm 2018. Cũng như năm 2018, đây là môn thi theo hình thức trắc nghiệm.

Bài giải mã đề thi 308:

 81 –  D  82 – B 83 – A   84 – A  85 – D
 86 – D  87 – C  88 – C  89 – D  90 – B
 91 – A  92 – B 93 –  B  94 – D 95 – A 
 96 – B  97 – D  98 – B  99 – D  100 – A
 101 – A  102 – B  103 – A  104 – D  105 – B
 106 – D 107 – A 108  – B  109 – C  110 – A
 111 – B  112 – C  113 – D  114 – B  115 – B
 116 – B  117 – D  118 – C  119 – A  120 – D

Mã 312

 81 – B  82 – C 83 – D  84 – A  85 – A
 86 – A  87 – C  88 – A  89 – B  90 – B
 91 – B  92 – D 93 – B  94 – B 95 – C
 96 – D  97 – B   98  – C  99 – D  100 – B
 101 – B  102 – A  103 – A 104 – C   105 – A
 106 – D 107 – A 108 – A  109 – A  110 – C
 111 – B  112 – C  113 – C  114 –   115
 116  117  118  119  120

Mã đề thi 308: