Cập nhật đáp án thi môn Hóa học THPT Quốc Gia 2019 tất cả các mã đề

Theo quy chế kỳ thi THPT Quốc gia 2019, nội dung bài thi sẽ nằm trong chương trình lớp 10, 11 và 12, khác với năm 2018 chỉ nằm trong chương trình lớp 11 và 12. Cũng như năm 2018, đây là môn thi theo hình thức trắc nghiệm.

Bài giải mã đề thi 217:

41- B  42 – D   43 – D  44 – B   45 – C
46 – D  47 – C   48 – A  49 – A   50 – B
51- A  52 – D   53 – A  54 – D   55 – A
56 – A  57 – C   58 – A  59 – C   60- B
61 – A  62 – C   63 – D  64 – A  65 – B
66 – D  67 – C  68 – B  69 – D  70 – D
 71 – C  72 – A  73 – B  74 – D  75 – B
 76 – D  77 – C  78 – A  79 – D   80 – D 

Bài giải mã đề thi 213:

1 – D 42 – C 43 – D 44 – D 45 – A
46 – D 47 – B 48 – B 49 – B 50 – A
51 – B 52 – A 53 – C 54 – D 55 – B
56 – D 57 – C 58 – C 59 – B 60 – D
61 – D 62 – A 63 – C 64 – A 65 – B
66 -D  67 – D 68 – C 69 – B 70 – A
71 – A 72 – C 73 – A 74 – A 75 – B
76 – C 77 – A 78 – D 79 – D 80 – A

Mã đề: 203 – Tuyensinh247.com

41.A 42.B 43.A 44.A 45.C 46.A 47.D 48.D 49.C 50.D
51.D 52.A 53.B 54.C 55.C 56.C 57.A 58.B 59.C 60.C
61.D 62.A 63.A 64.A 65.C 66. 67.C 68.C 69. 70.
71. 72.C 73.B 74. 75.C 76. 77.C 78.B 79.B 80.

Mã đề: 204 – Tuyensinh247.com

41.A 42.A 43.C 44.D 45.C 46.B 47.C 48.B 49.C 50.B
51.A 52.C 53.A 54.C 55.B 56.C 57.D 58.B 59.A 60.C
61.A 62.B 63.A 64.B 65.A 66.B 67. 68.D 69. 70.
71.B 72.D 73.B 74. 75. 76. 77. 78. 79. 80.D