Các loại cây lâm nghiệp thường được nhân giống bằng công nghệ nuôi cấy mô

Câu hỏi: Các loại cây lâm nghiệp thường được nhân giống bằng công nghệ nuôi cấy mô

A. Cây keo lai, bạch đàn, cà phê, trầm hương
B. Cây keo lai, bạch đàn, mía, tùng, trầm hương
C. Cây keo lai, bạch đàn, cà phê, thông, tùng
D. Cây keo lai, bạch đàn, thông, tùng, trầm hương

Đáp án D.

Các loại cây lâm nghiệp thường được nhân giống bằng công nghệ nuôi cấy mô là cây keo lai, bạch đàn, thông, tùng, trầm hương (SGK Công nghệ 10, Bài 6 – trang 21).