Mùi vị là thông tin

Câu hỏi 1: Mùi vị là thông tin

A. Dạng âm thanh
B. Dạng hình ảnh
C. Chưa có khả năng thu thập
D. Dạng văn bản

Đáp án C. Mùi vị là thông tin chưa có khả năng thu thập.

Câu hỏi 2: Mùi vị là thông tin dạng nào?

A. hình ảnh và âm thanh
B. phi số
C. hỗn hợp số và phi số
D. chưa có khả năng thu thập

Đáp án D.