Thị trường bao gồm những nhân tố cơ bản nào

Câu hỏi: Thị trường bao gồm những nhân tố cơ bản nào?

A. Hàng hóa, tiền tệ, cửa hàng, chợ
B. Hàng hóa, người mua, người bán
C. Hàng hóa, tiền tệ, người mua, người bán
D. Người mua, người bán, tiền tệ

Đáp án C.

Thị trường bao gồm những nhân tố cơ bản là hàng hóa, tiền tệ, người mua, người bán.