Bón phân cho cây ngô thường sử dụng hình thức bón nào

Câu hỏi: Bón phân cho cây ngô thường sử dụng hình thức bón nào

A. Bón theo hốc

B. Bón theo hàng

C. Bón vãi

D. Phun lên lá

Đáp án B.

Bón phân cho cây ngô thường sử dụng hình thức bón theo hàng – Hình 8, SGK Công nghệ 7 trang 21.