Biện pháp nào sau đây sử dụng các sản phẩm từ côn trùng?

Câu hỏi: Biện pháp nào sau đây sử dụng các sản phẩm từ côn trùng?

A. Biện pháp kỹ thuật
B. Biện pháp hóa học
C. Biện pháp cơ giới vật lý
D. Biện pháp sinh học

Đáp án D. Biện pháp sinh học.