Loại bom đạn nào sau đây không phải loại có điều khiển

Câu hỏi: Loại bom đạn nào sau đây không phải loại có điều khiển

A. Bom mềm
B. Bom điện từ
C. Bom từ trường
D. Đạn vạch đường

Đáp án D.

Đạn vạch đường.