Access có những khả năng nào

Câu hỏi 1: Access có những khả năng nào

A. Cung cấp công cụ tạo lập, lưu trữ dữ liệu
B. Cung cấp công cụ tạo lập, cập nhật và khai thác dữ liệu
C. Cung cấp công cụ tạo lập, lưu trữ và khai thác dữ liệu
D. Cung cấp công cụ tạo lập, lưu trữ, cập nhật và khai thác dữ liệu

Đáp án D.

Access có những khả năng: cung cấp công cụ tạo lập, lưu trữ, cập nhật và khai thác dữ liệu.

Câu hỏi 2: Access có những khả năng nào?

A. Cung cấp công cụ tạo lập, cập nhật và khai thác dữ liệu
B. Cung cấp công cụ tạo lập, lưu trữ dữ liệu
C. Cung cấp công cụ tạo lập, lưu trữ và khai thác dữ liệu
D. Tất cả các phương án trên

Đáp án D. Access có tất cả những khả năng trên.

Câu hỏi 3: Chọn câu sai trong các câu sau

A. Access có khả năng cung cấp công cụ tạo lập CSDL

B. Access không hỗ trợ lưu trữ CSDL trên các thiết bị nhớ

C. Access cho phép cập nhật dữ liệu, tạo báo cáo, thống kê, tổng hợp

D. CSDL xây dựng trong Access gồm các bảng và liên kết giữa các bảng

Đáp án B.

Access cung cấp công cụ tạo lập CSDL, cho phép cập nhật dữ liệu, tạo báo cáo, thống kê, tổng hợp. CSDL xây dựng trong Access gồm các bảng và liên kết giữa các bảng.