Glucôzơ là một hợp chất

Câu hỏi: Glucôzơ là một hợp chất

A. đa chức.

B. monosaccarit.

C. disaccarit.

D. đơn chức.

Đáp án B.

Giải thích: Glucôzơ thuộc loại monosaccarit (là nhóm cacbonhiđrat đơn giản nhất không thể thủy phân được).

Cacbonhiđrat là những hợp chất hữu cơ tạp chức và thường có công thức chung là Cn(H2O)m. Cacbonhiđrat được chia làm 3 nhóm chủ yếu:

– Monosaccarit (glucozơ, frutcozơ).

– Đissaccarit (saccarozơ, mantozơ).

– Polisaccarit (tinh bột, xenlulozơ).