Tag: access

Access là hệ quản trị cơ sở dữ liệu dành cho
Tin học

Access là hệ quản trị cơ sở dữ liệu dành cho

Câu hỏi: Access là hệ quản trị cơ sở dữ liệu dành cho A. Máy tính cá nhân B. Các mạng máy tính trong mạng toàn cầu C. Các máy tính chạy trong mạng cục bộ D. Cả A và C Đáp án D. Access là hệ quản trị cơ sở dữ liệu nằm trong bộ phần mềm Microsoft Office do hãng Microsoft sản xuất dành cho máy tính cá nhân và các máy tính chạy trong mạng cục bộ.
Access có những khả năng nào
Tin học

Access có những khả năng nào

Câu hỏi 1: Access có những khả năng nào A. Cung cấp công cụ tạo lập, lưu trữ dữ liệu B. Cung cấp công cụ tạo lập, cập nhật và khai thác dữ liệu C. Cung cấp công cụ tạo lập, lưu trữ và khai thác dữ liệu D. Cung cấp công cụ tạo lập, lưu trữ, cập nhật và khai thác dữ liệu Đáp án D. Access có những khả năng: cung cấp công cụ tạo lập, lưu trữ, cập nhật và khai thác dữ liệu. Câu hỏi 2: Access có những khả năng nào? A. Cung cấp công cụ tạo lập, cập nhật và khai thác dữ liệu B. Cung cấp công cụ tạo lập, lưu trữ dữ liệu C. Cung cấp công cụ tạo lập, lưu trữ và khai thác dữ liệu D. Tất cả các phương án trên Đáp án D. Access có tất cả những khả năng trên. Câu hỏi 3: Chọn câu sai trong các câu sau A. Access có khả năng cung cấp công cụ tạo lập CSDL B. Access không hỗ tr...