Yếu tố nào sau đây không ảnh hưởng đến cân bằng hóa học

Câu hỏi: Yếu tố nào sau đây không ảnh hưởng đến cân bằng hóa học

A. nhiệt độ
B. nồng độ
C. diện tích bề mặt
D. áp suất

Đáp án C.

Giải thích: Trong các yếu tố trên thì diện tích bề mặt không ảnh hưởng đến cân bằng hóa học.