Đặt câu với mỗi thành ngữ sau: ăn xổi ở thì, tắt lửa tối đèn, hôi như cú mèo

Câu hỏi: Đặt câu với mỗi thành ngữ sau: ăn xổi ở thì, tắt lửa tối đèn, hôi như cú mèo

Đặt câu với thành ngữ 1:

– Nó không được học hành, lại không nhà không cửa, giờ chỉ tính chuyện tạm bợ trước mắt, ăn xổi ở thì cho qua tháng này.

– Chúng ta phải yêu thương nhau phòng khi tối lửa tắt đèn có nhau.

– Chú mày hôi như cú mèo, ta nào chịu được.

Đặt câu với thành ngữ 2:

– Người hàng xóm bên cạnh nhà tôi là một người ăn xổi ở thì.

– Trong làng tôi, tinh thần đoàn kết tương thân tương ái tắt lửa tối đèn luôn được mọi người noi theo và thực hiện.

– Chuột đồng hôi như cú mèo, thường xuyên phá hoại mùa màng của bà con.

Đặt câu với thành ngữ 3:

– Người bạn của tôi ăn xôi ở thì.

– Các cụ có câu ”tắt lửa tối đèn còn có nhau”.

– Thằng em tôi hôi như cú mèo thực sự.