Yếu tố nào dưới đây giữ vai trò quan trọng và quyết định nhất trong quá trình sản xuất

Câu hỏi: Yếu tố nào dưới đây giữ vai trò quan trọng và quyết định nhất trong quá trình sản xuất

A. Tư liệu lao động
B. Sức lao động.
C. Đối tượng lao động.
D. Máy móc hiện đại.

Đáp án B.

Giải thích:

Yếu tố sức lao động giữ vai trò quan trọng và quyết định nhất trong quá trình sản xuất vì sức lao động có tính sáng tạo , vì sức lao động của mỗi người là không giống nhau. Và suy đến cùng, trình độ phát triển của tư liệu sản xuất là phản ánh sức lao động sáng tạo của con người.