Những phản ứng hóa học nào chứng minh rằng glucozơ là hợp chất tập chức

Câu hỏi: Những phản ứng hóa học nào chứng minh rằng glucozơ là hợp chất tập chức?

A. Phản ứng tráng gương và phản ứng cho dung dịch màu xanh lam ở nhiệt độ phòng với Cu(OH)2.

B. Phản ứng tráng gương và phản ứng lên men rượu.

C. Phản ứng tạo phức với Cu(OH)2 và phản ứng lên men rượu.

D. Phản ứng lên men rượu và phản ứng thủy phân.

Đáp án A.

Giải thích:

Phản ứng tráng gương chứng tỏ trong glucozơ có nhóm CHO. Phản ứng với Cu(OH)2 cho dung dịch màu xanh lam ở nhiệt độ phòng chứng tỏ glucozơ có nhiều nhóm OH cạnh nhau nên glucozơ là hợp chất tạp chức (có nhiều loại nhóm chức).