Ý nghĩa sinh học của hiện tượng thụ tinh kép ở thực vật hạt kín là

Câu hỏi: Ý nghĩa sinh học của hiện tượng thụ tinh kép ở thực vật hạt kín là

A. Hình thành nội nhũ cung cấp chất dinh dưỡng nuôi phôi

B. Tiết kiệm vật liệu di truyền

C. Tái tổ hợp vật chất di truyền nhờ sự kết hợp của giao tử đực và giao tử cái

D. Giúp thực vật thích nghi tốt với các điều kiện môi trường

Đáp án A.

Ý nghĩa sinh học của hiện tượng thụ tinh kép ở thực vật hạt kín là hình thành nội nhũ cung cấp chất dinh dưỡng nuôi phôi, cần thiết cho quá trình phát triển phôi (nảy mầm hạt) sau này.