Trong chu trình C3 chất nhận CO2 đầu tiên là

Câu hỏi: Trong chu trình C3 chất nhận CO2 đầu tiên là

A. RiDP
B. APG
C. AlPG
D. AP

Đáp án A.

Chất nhận CO2 đầu tiên là RiDP hợp chất có 5 cacbon để tạo thành 2 phân tử có 3 cacbon.