Đâu không phải là ứng dụng của công nghệ gen

Câu hỏi: Đâu không phải là ứng dụng của công nghệ gen

A. Tạo ra các chủng vi sinh vật mới
B. Tạo giống cây trồng biến đổi gen
C. Tạo động vật biến đổi gen
D. Nhân bản vô tính ở động vật

Đáp án D.

Nhân bản vô tính ở động vật không phải là ứng dụng của công nghệ gen.