Tình yêu là một dạng tình cảm

Câu hỏi: Tình yêu là một dạng tình cảm

A. đặc biệt của con người

B. tuyệt đối của con người

C. thiêng liêng nhất của con người

D. cao quý nhất của con người

Đáp án A.

Tình yêu là một dạng tình cảm đặc biệt của con người.