Cách pha loãng H2SO4 đặc an toàn là

Câu hỏi: Cách pha loãng H2SO4 đặc an toàn là

A. rót từ từ axit vào nước và khuấy đều
B. rót nhanh axit vào nước và khuấy đều
C. rót từ từ nước vào axit và khuấy đều
D. rót nhanh nước vào axit và khuấy đều

Đáp án A.

Cách pha loãng H2SO4 đặc an toàn là rót từ từ axit vào nước và khuấy đều.