Ý nào sau đây không phải chính sách cai trị của nhà Minh đối với nhân dân ta?

Câu hỏi: Ý nào sau đây không phải chính sách cai trị của nhà Minh đối với nhân dân ta?

A. Xóa bỏ quốc hiệu nước ta, đổi thành quận Giao chỉ và xác nhập vào Trung Quốc.

B. Giữ nguyên bộ máy chính quyền và chính sách cai trị như thời nhà Hồ.

C. Thi hành chính sách đồng hóa và bóc lột nhân dân ta. Cưỡng bức nhân dân ta phải bỏ phong tục tập quán của mình.

D. Đặt ra hàng trăm thứ thuế, bắt phụ nữ và trẻ em sang Trung Quốc làm nô tì.

Đáp án B.

Giữ nguyên bộ máy chính quyền và chính sách cai trị như thời nhà Hồ không phải chính sách cai trị của nhà Minh đối với nhân dân ta.