Nguồn chủ yếu để điều chế iốt trong công nghiệp là

Câu hỏi: Nguồn chủ yếu để điều chế iốt trong công nghiệp là

A. rong biển.

B. nước biển.

C. muối mỏ.

D. tảo biển.

Đáp án A.

Hàm lượng Iot trong nước đại dương là 6.10-6%; trong tro rong biển là 6.10-2%, nên nguồn chủ yếu để điều chế iot trong công nghiệp là rong biển.