Xét công tác quản lý hồ sơ học bạ. Trong số các việc sau việc nào thuộc nhóm thao tác cập nhật hồ sơ

Câu hỏi: Xét công tác quản lý hồ sơ học bạ. Trong số các việc sau, việc nào thuộc nhóm thao tác cập nhật hồ sơ

A. Xem nội dung hồ sơ
B. In một hồ sơ
C. Sửa tên trong hồ sơ
D. Cả 3 câu trên

Đáp án C.

Việc sửa tên trong hồ sơ thuộc nhóm thao tác cập nhật hồ sơ. Các thao tác cập nhật hồ sơ gồm có: thêm, xóa, sửa hồ sơ. Các thao tác khai thác hồ sơ gồm có: sắp xếp, tìm kiếm, thống kê, lập báo cáo.