Xã hội phong kiến Trung Quốc bao gồm những giai cấp nào?

Câu hỏi: Xã hội phong kiến Trung Quốc bao gồm những giai cấp nào?

A. Quý tộc, nông dân

B. Địa chủ, nông nô

C. Địa chủ, nông dân lĩnh canh

D. Quý tộc, nông nô

Đáp án C.

Xã hội phong kiến Trung Quốc bao gồm 2 giai cấp là địa chủ và nông dân lĩnh canh.

– Quan lại và những nông dân giàu có chiếm nhiều ruộng đất và có quyền lực trở thành địa chủ.

– Nông dân bị mất ruộng đất phải nhận ruộng đất của địa chủ cày cấy gọi là nông dân lĩnh canh.