Mỗi loài sinh vật có bộ nhiễm sắc thể đặc trưng bởi

Câu hỏi: Mỗi loài sinh vật có bộ nhiễm sắc thể đặc trưng bởi

A. số lượng, hình dạng, cấu trúc NST

B. số lượng, hình thái NST

C. số lượng, cấu trúc NST

D. số lượng không đổi

Đáp án A.

Mỗi loài có bộ NST đặc trưng về số lượng, hình dạng và cấu trúc các gen trong NST.