Vùng nội thủy của nước ta không phải là

Câu hỏi: Vùng nội thủy của nước ta không phải là

A. là vùng nước tiếp giáp với đất liền, ở phía trong đường cơ sở.
B. là đường cơ sở để tính chiều rộng lãnh hải của nước ta.
C. vùng nội thủy được xem như bộ phận lãnh thổ trên đất liền.
D. được tính từ mép nước thủy triều thấp nhất đến đường cơ sở.

Đáp án C.

Giải thích: Đặc điểm không đúng về vùng nội thủy của nước ta: được tính từ mép nước thủy triều thấp nhất đến đường cơ sở.