Trong các vùng biển sau đây vùng nào có diện tích lớn nhất

Câu hỏi: Trong các vùng biển sau đây vùng nào có diện tích lớn nhất

A. Nội thủy
B. Đặc quyền kinh tế
C. Tiếp giáp lãnh hải
D. Lãnh hải

Đáp án B.

Giải thích: Bộ phận lãnh thổ có diện tích lớn nhất thuộc vùng biển nước ta là vùng đặc quyền kinh tế, rộng 200 hải lý tính từ đường cơ sở.