Nhận định nào sau đây không đúng về ý nghĩa vị trí Địa lí nước ta

Câu hỏi: Nhận định nào sau đây không đúng về ý nghĩa vị trí Địa lí nước ta

A. Tạo điều kiện để xây dựng nền văn hóa thống nhất trong khu vực
B. Là điều kiện thuận lợi phát triển giao thông đường biển quốc tế
C. Thuận lợi để chung sống hòa bình với các trước Đông Nam Á
D. Quy định tính chất nhiệt đới ẩm gió mùa của thiên nhiên nước ta

Đáp án A.

Giải thích: Ý nghĩa của vị trí địa lí nước ta không phải là để tạo điều kiện xây dựng nền văn hóa thống nhất trong khu vực bởi mỗi nước có một nền văn hóa riêng, mang đậm bản sắc dân tộc.