Vi sinh vật bao gồm các dạng

Câu hỏi: Vi sinh vật bao gồm các dạng

A. vi khuẩn cổ, vi rút, vi tảo, vi nấm, động vật nguyên sinh.
B. vi khuẩn, vi sinh vật cổ, vi rút, nấm.
C. vi khuẩn, vi sinh vật cổ, vi trùng, vi rút.
D. vi khuẩn, vi sinh vật cổ, vi nấm, vi tảo, động vật nguyên sinh.

Đáp án D.

Giải thích: Vi sinh vật là các sinh vật nhỏ bé có kích thước hiển vi sinh trưởng nhanh, phân bố rộng, thích ứng cao với môi trường bao gồm có vi khuẩn, vi sinh vật cổ, vi nấm, vi tảo, động vật nguyên sinh.