Em hãy cho biết đối tượng nghiên cứu của các môn Toán học, Ngữ văn

Câu hỏi: Em hãy cho biết đối tượng nghiên cứu của các môn toán học, ngữ văn?

Trả lời:

Đối tượng nghiên cứu của môn Ngữ Văn là:

– Các tác phẩm văn học.

– Nghiên cứu về ngôn ngữ, phong cách văn học.

– Nghiên cứu về sự phát triển văn học qua các giai đoạn, thời kỳ.

Đối tượng nghiên cứu của môn Toán Học là:

– Phân số

– Phân số thập phân

– Tỉ số

– Hoán vị

– Phân vùng

– Hàm số

– Quan hệ.

– Những chữ số

Đối tượng nghiên cứu của môn Toán học là các đối tượng toán học.

Một đối tượng toán học là một đối tượng trừu tượng phát sinh trong toán học.

Trong hoạt động toán học, một đối tượng toán học là bất cứ cái gì đã được (hoặc có thể được) chính thức xác định, và với nó người ta có thể thực hiện suy diễn logic và các chứng minh toán học.

– Các đối tượng toán học thường gặp bao gồm: số, hoán vị, phân vùng, ma trận, tập hợp, hàm số, và quan hệ.

– Hình học với tư cách là một nhánh của toán học có các đối tượng như lục giác, điểm, đường thẳng, tam giác, đường tròn, mặt cầu, đa diện, không gian topo và không gian đa tạp.

– Một nhánh khác đại số: có nhóm, vành, trường, mạng lưới.

– Trong lý thuyết chứng minh, các chứng minh và định lý cũng là các đối tượng toán học.