Việc tuyển chọn tiến sĩ được tổ chức trong kì thi nào

Câu hỏi: Việc tuyển chọn tiến sĩ được tổ chức trong kì thi nào

A. Thi Hội

B. Thi Hương

C. Thi Đình

D. Không qua thi cử mà do vua trực tiếp lựa chọn

Đáp án C.

Người thi phải lần lượt trải qua các kỳ thi Hương, Hội, Đình. Kì thi Đình là kỳ thi cao nhất để phân hạng các tiến sĩ.