Vì sao Nguyễn Hoàng xin vào trấn thủ ở Thuận Hóa

Câu hỏi: Vì sao Nguyễn Hoàng xin vào trấn thủ ở Thuận Hóa

A. Tránh sự xung đột Nam – Bắc triều

B. Tập hợp nhân dân khai hoang

C. Tránh âm mưu bị hại của họ Trịnh

D. Tất cả các lý do trên

Đáp án C.

Nguyễn Hoàng xin vào trấn thủ ở Thuận Hóa để tránh âm mưu bị hại của họ Trịnh.